Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Amacımız
Amacımız

Laboratuvarın temel amacı Yüksekokulumuzun İnşaat Programı öğrencileri ile üniversitemizin ilgili fakültelerinin öğrencilerinin de eğitim öğretim hizmetlerine yönelik uygulamalı derslerin yapılması (öğretimin somutlaştırılması), yapı malzemeleri üzerinde bilimsel araştırma deneyleri ve inşaat sektöründen gelen taleplere göre standart deney normlarına uygun deneylerin gerçekleştirilmesidir. Bu bağlamda kalite arttırma ve araştırmaya yönelik çalışmaların ihtiyaç duyulduğu alanlarda; inşaat malzeme sektörü, yapı denetim kuruluşları, kamu kuruluşları, bağımsız kuruluşlar v.b. kurum ve kuruluşlara hizmet vermektir.

Laboratuvarımız Yapı Malzemeleri-Beton-Zemin-Asfalt ve Bitüm Malzemeler üzerinde bugün itibari ile yaklaşık 110 adet standartlara (ulusal, uluslar arası, TSE, EN, ASTM) uygun deneyler gerçekleştirebilmektedir.

29.06.2001 tarihinde kabul edilen 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun, (Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir) 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 26. maddesinde belirtilen kamuya ait yapı ve tesisler ile 27. maddesinde belirtilen ruhsata tabi olmayan yapılar hariç, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak yapıların denetimini kapsar.
Bu kanunun uygulamasına pilot illerde başlayarak, bugün itibarı ile bütün illerimizde uygulanmaktadır.

Bu kanunun amir hükümleri gereğince, laboratuarların çalışma usul ve esasları da şu şekilde belirlenmiştir:

Yapı malzemeleri ile ilgili ham madde ve mamul madde üzerinde ilgili standart veya teknik şartnamelere göre ölçüm, muayene ve kalibrasyon yapabilen ve diğer özelliklerini tespit edebilen yeterli alet, teçhizat ve personele sahip olan laboratuvarlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nden izin belgesi almak zorundadır. İzin belgesi almak için gerekli şartlar Bakanlıkça hazırlanan Laboratuvar İzin Onay Talimatı, Laboratuvar İzin Belgesi Teknik Şartnamesi ile TS EN ISO/IEC 17025/Mayıs 2000 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar yerine getirilmesi zorunludur.

Bu çerçevede laboratuvarımız;

  • Kalite El Kitabı
  • Talimatlar
  • Prosedürler
  • Formlar hazırlayarak gerekli prosedürleri tamamlayıp Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'ne ''Laboratuvar İzin Belgesi'' almak ve sözleşme yapmak üzere müracaat ederek 01.12.2006 tarihinde Laboratuvar İzin Belgesi'ni almıştır.